Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Muus Real Estate Partners 

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Muus Real Estate Partners: 
Muus Real Estate Partners, een besloten vennootschap, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30247700, dit betreft een handelsnaam die valt onder Alberts & Muus Bedrijfshuisvesting B.V.

Opdracht:
De overeenkomst(en) van opdracht zoals beschreven in art. 3 van deze voorwaarden.

Opdrachtbevestiging:      
Het door de Opdrachtgever ondertekende document of de per e-mail verstrekte bevestiging waarin de opdracht is vastgelegd.

Opdrachtgever:              
De contractuele wederpartij van Muus Real Estate Partners bij de opdracht.

Partijen:                       
Opdrachtgever en Muus Real Estate Partners

Vergoeding:                  
De door opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de door Muus Real Estate Partners verstrekte diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Muus Real Estate Partners en Opdrachtgever(s) en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Muus Real Estate B.V..

2.2       
De toepasselijkheid van eventuele afwijkende voorwaarden en bedingen wordt vanuit Opdrachtgever wordt door Muus Real Estate Partners uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Opdracht

3.1      
Onder de Opdracht wordt verstaan:
a: de overeenkomst waarbij Muus Real Estate Partners zich tegenover één of meerdere Opdrachtgevers verbindt om tegen betaling van de vergoeding diensten te verlenen met het oog op het tot stand brengen van overeenkomsten met betrekking tot onroerende zaken en/of rechten daarop tussen Opdrachtgever(s) en derden.

b: de overeenkomst waarbij Muus Real Estate Partners zich tegenover één of meer Opdrachtgevers verbindt om tegen betaling van de Vergoeding, diensten te verlenen c.q. producten te leveren die direct of indirect verband houden met onroerende zaken in de ruimste zin des woords, zoals kantoren, winkels, fabrieken, bedrijfsruimten, woningen etc.

3.2      
De opdracht komt tot stand op het moment dat Muus Real Estate Partners de Opdrachtbevestiging ondertekend ontvangt danwel zoveel eerder zodra Muus Real Estate Partners na overleg en goedkeuring van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht start. 

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht

4.1      
Uitsluitend Muus Real Estate Partners geldt tegenover Opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 van het Burgerlijk Wetboek (BW) blijven buiten toepassing.

4.2       
Muus Real Estate Partners voert de door haar aanvaarde Opdrachten naar beste kunnen uit met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever, doch staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3      
Bij de uitvoering van een Opdracht mag Muus Real Estate Partners personen betrekken die niet direct of indirect aan Muus Real Estate Partners zijn verbonden.

4.4       
Opdrachtgever zal zich gedurende de duur van de Opdracht onthouden van activiteiten die een goede uitvoering van de Opdracht kunnen belemmeren en/of verhinderen.

4.5       
De Opdrachtgever is gehouden om medewerking te verlenen aan Muus Real Estate Partners en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor een goede en snelle uitvoering van de Opdracht.

4.6       
Voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Muus Real Estate Partners verstrekte gegevens en bescheiden is Opdrachtgever verantwoordelijk, ook indien die gegevens en bescheiden via of van derden afkomstig zijn. Muus Real Estate Partners gaat er van uit dat de informatie die zij krijgt aangeleverd door of vanwege de Opdrachtgever of welke zij in verband met het uitvoeren van de Opdracht anderszins verkrijgt correct en compleet is.

4.7       
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken in de Opdrachtbevestiging, is het Opdrachtgever niet toegestaan om ten aanzien van de onroerende zaak of zaken waarop de Opdracht betrekking heeft, opdrachten van gelijke of vergelijkbare strekking aan derden te geven gedurende de duur van de Opdracht.

Artikel 5: Volmacht

5.1       
De Opdracht houdt niet mede de last of volmacht in om overeenkomsten inzake onroerende zaken namens de Opdrachtgever met één of meer derden af te sluiten of om enige rechtshandeling voor rekening van Opdrachtgever te verrichten.

5.2       
Aan de Opdracht kunnen volmachten of lastgevingen worden verbonden. Indien dat geschiedt na aanvaarding van de Opdracht door Muus Real Estate Partnes, gelden deze slechts na uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie daarvan door Muus Real Estate B.V. en slechts indien deze schriftelijke geaccepteerd zijn door een hiertoe bevoegd persoon.

Artikel 6: Duur en beëindiging van de Opdracht

6.1       
Een Opdracht loopt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

6.2       
Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Ieder der Partijen is bevoegd tot opzegging. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken in de Opdrachtbevestiging, dient opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

6.3       
Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor de Opdracht is aangegaan dan wel door volbrenging van de Opdracht. 

6.4      
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is ieder der Partijen bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen wegens een ernstige toerekenbare tekortkoming door de andere Partij inde nakoming van de voor haar uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, een ernstige verstoring van de relatie tussen Partijen alsmede surseance van betaling of faillissement van de andere Partij.

6.5       
Bij beëindiging van de Opdracht – door opzegging door Muus Real Estate Partners, volbrenging of door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor de Opdracht is aangegaan – is de Opdrachtgever gehouden aan Muus Real Estate B.V. de verschuldigde Vergoeding, overeenkomstig hetgeen terzake in de Opdrachtbevestiging en in artikel 7 van deze Voorwaarden is bepaald te voldoen alsmede om aan Muus Real Estate Partners  de door Muus Real Estate Partners  bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

6.6       
Bij beëindiging van de Opdracht – door opzegging door Opdrachtgever – is de Opdrachtgever gehouden aan Muus Real Estate Partners de verschuldigde Vergoeding, overeenkomstig hetgeen terzake in de Opdrachtbevestiging en in artikel 7 van deze Voorwaarden is bepaald te voldoen naar de stand van het werk, alsmede om aan Muus Real Estate Partners de bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

6.7       
Opdrachtgever zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die eigendom van Muus Real Estate Partners zijn, na het eindigen van de Opdracht onverwijld aan Muus Real Estate partners ter hand stellen.

Artikel 7: Vergoeding en kosten

7.1       
De hoogte van de Vergoeding dan wel de uitgangspunten voor de berekening van de Vergoeding indien de Vergoeding afhankelijk is van de uitvoering van de Opdracht zal door Muus Real Estate Partners worden bevestigd in de Opdrachtbevestiging.

7.2       
Indien vaststelling van de Vergoeding overeenkomstig hetgeen daarover in de Opdrachtbevestiging is vastgelegd niet of niet binnen redelijke termijn mogelijk blijkt, is Muus Real Estate Partners gerechtigd om het bedrag van de Vergoeding te bepalen op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven, waarbij sprake dient te zijn van redelijke en in de branche marktconforme bedragen.

7.3       
Indien de aard van de tot stand gekomen overeenkomst afwijkt van de Opdracht zonder dat tevoren omtrent de hoogte van de Vergoeding nadere afspraken zijn gemaakt, is de Opdrachtgever de op de gebruikelijke wijze berekende Vergoeding verschuldigd, of, bij gebreke daarvan, het bedrag aan Vergoeding welke door Muus Real Estate Partners is bepaald op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven, waarbij sprake dient te zijn van redelijke en in de branche marktconforme bedragen.  

7.4       
De Vergoeding en de bijkomende kosten worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

7.5       
De Opdrachtgever is aan Muus Real Estate Partners verschuldigd de verschotten, advertentiekosten en andere in redelijkheid te maken kosten die ten behoeve van Opdrachtgever bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht zal maken en heeft gemaakt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 8: Betaling

8.1       
In het geval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voor hen jegens Muus Real Estate Partners voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht. 

8.2       
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken in de Opdrachtbevestiging, zijn vorderingen op Opdrachtgever wegens verschuldigde Vergoeding opeisbaar op het moment zoals gebruikelijk is voor de specifieke service, en uiterlijk indien en zodra de Opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt.

Ten aanzien van huurtransacties geldt de opeisbaarheid zodra de huurovereenkomsten door beide partijen rechtsgeldig ondertekend zijn en eventuele voorbehouden zijn vervallen. Ten aanzien van verkooptransacties geldt de opeisbaarheid zodra de koopovereenkomst door beide partijen rechtsgeldig ondertekend zijn en eventuele voorbehouden zijn vervallen.

8.3       
Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting, verrekening of inhouding te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige betalingsverplichting jegens Muus Real Estate Partners  op te schorten.

8.4       
Bij gebreke van tijdige nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Muus Real Estate Partners is Opdrachtgever in verzuim zonder dat aanmaning of ingebrekestelling door Muus Real Estate Partners is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Muus Real Estate Partners op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, terstond opeisbaar.

8.5       
In geval van verzuim van Opdrachtgever is Opdrachtgever een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand.  Voorts is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Muus Real Estate Partners te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ten belope van tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimumbedrag van € 250 per Opdracht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1       
Iedere vorm van aansprakelijkheid van Muus Real Estate Partners is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Voor eventuele aan Muus Real Estate Partners toerekenbare schade die Opdrachtgever lijdt bij of in verband met de uitvoering van de Opdracht is deze beperkt tot maximaal een bedrag van twee (2) maal de Vergoeding, tenzij anders bepaald is in de Opdrachtbevestiging.

9.2       
Partijen zijn in het kader van deze opdracht slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder in ieder geval niet valt: bedrijfsschade, productieverlies, huurderving, derving van omzet en/of winst en waardevermindering van producten.

9.3       
Het in de twee voortgaande leden bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

9.4       
Muus Real Estate Partners is niet aansprakelijk voor schade die mede is veroorzaakt door vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of vanwege de omstandigheid dat informatie afkomstig van publieke bronnen onjuist is.

Artikel 10: Vervaltermijnen

10.1     
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 vervallen alle vorderingen en bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Muus Real Estate Partners na het verstrijken van 6 maanden na voltooiing van de Opdracht. Of, ingeval van schade, na het verstrijken van 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit waarvoor Muus Real Estate Partners aansprakelijk is. 

Artikel 11: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

11.1     
Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de Opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’).

11.2     
Partijen zullen zich gedurende de duur van de Opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de Wwft.

11.3     
De Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen door Muus Real Estate Partners redelijkerwijs benodigd om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Wwft.

Artikel 12: Data Privacy

12.1     
Indien de door Opdrachtgever aan Muus Real Estate Partners in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking te stellen documenten en/of andere gegevensdragers persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bevatten, dient Opdrachtgever Muus Real Estate Partners hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen. Opdrachtgever heeft de inspanningsverplichting om zorg te dragen dat de betreffende gegevens op de juiste wijze aan Muus Real Estate Partners worden verstrekt.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1
Nederlands recht is van toepassing op alle Opdrachten.

13.2     
Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Muus Real Estate Partners, voortvloeiende uit of verband houdend met de Opdracht, daaronder begrepen geschillen omtrent Vergoeding, kosten en de nakoming van betalingsverplichtingen, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Utrecht, 1 januari 2024